dijous, 20 de setembre del 2018

Ajudes per a alumnes amb necessitats de suport educatiu (NESE) 2018-19

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins dia 27 de setembre de 2018

BENEFICIARIS
 1. Podran obtenir ajudes o subsidis els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de Discapacitat o Trastorn Greu de Conducta i Altes capacitats.
En el cas d’alumnes que presenten TDAH, només es consideren beneficiaris el que presentin discapacitat o trastorn greu de conducta.
La necessitat específica de suport ha de venir acreditada per una d’aquestes vies:
 1. Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’Institut de Majors i Serveis Socials o òrgan competent de la comunitat autònoma.
 2. Certificat dels serveis d’orientació dependents de l’administració educativa corresponent.
 3. Certificat de discapacitat.
I- DISCAPACITAT O TRASTORN GREU DE CONDUCTA
1. Tenir complits els dos anys d’edat a 31 de desembre de 2017. Excepcionalment, els menors de dos anys, sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d’escolarització primerenca per raons de les característiques de la discapacitat.
2. Cursar algun d’aquests nivells: Ed. Infantil, Ed. Primària, E.S.O., Batxiller, CFGM/S, Ensenyaments artístics professionals, FP Bàsica, Programes de Formació per a la transició a la vida adulta.
II- ALTES CAPACITATS
Necessari acreditar la NESE mitjançant certificat dels serveis d’orientació dependents de l’administració educativa corresponent.
Tenir complits 6 anys d’edat a 31 de desembre de 2018.
Cursar: Ed. Primària, E.S.O., Batxiller, CFGM/S, Ensenyaments artístics professionals.

TIPUS D’AJUDES
Ajudes de reeducació pedagògica
Han d’anar destinades a la intervenció psicoeducativa específica i professional orientada a dificultats concretes d’aprenentatge vinculades a la presència d’un trastorn específic.
No s’inclouen els reforços escolars.
Ajudes de reeducació del llenguatge
Destinades a una intervenció professional, adreçada a la millora i optimització d’un o varis components del llenguatge.
Altes capacitats
Es concedeix com a única ajuda l’assistència a programes específics.
Menjador escolar
Destinada a subvencionar l’ús del menjador escolar del centre educatiu per part del beneficiari.
Transport urbà o interurbà
Justificada per la discapacitat del beneficiari i la distància del domicili familiar al centre educatiu.
Llibres i material didàctic
No es preveu aquesta ajuda per al cicle d’Educació Infantil (0- 6 anys).

SOL·LICITUD
Es pot tramitar telemàticament al següent enllaç:


TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD

 1. Entrar en els estudis que cursarà l’alumne (infantil, primària i secundària...)
 2. Clicar “Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019”.
 3. Clicar “Acceso al servicio on line”
  1. Si l’alumne sol·licitant no està registrat:
  • Registrar l’alumne sol·licitant :
  • Clicar enSi no está registrado, por favor Regístrese
  • Aceptar
  • Emplenar el formulari.
Posteriorment, el Ministeri li enviarà un missatge al correu electrònica per activar el compte.
  1. Si l’alumne sol·licitant està registrat:
  • Introduir NIF/NIE i contrasenya.
 1. Clicar “Acceder” i desprès “Acceso al trámite”
 2. Clicar “Alta de sol·licitud”
 3. Emplenar les 4 primeres pàgines de la sol·licitud.

 • És obligatori emplenar els camps amb asterisc.
 • És convenient gravar després d’emplenar cada pàgina, clicar “grabar borrador”
 • Al finalitzar el procés d’introduir dades surt el missatge “alta de solicitud” i informa que rebrà un missatge al seu correu electrònic amb l’identificador temporal per imprimir la sol·licitud.
 • Conegut l’identificador temporal, s’ha d’accedir de nou a l’apartat “Acceso al servicio on line”, a continuació “Acceso al trámite” i finalment a “Imprimir solicitud”.
 • Li demanarà el número d’identificador temporal i es generarà un fitxer en format PDF. El document original s’ha d’imprimir i presentar-lo amb la signatura del sol·licitant i dels tutors en el centre educatiu on l’alumnat estigui escolaritzat en el curs 2018-2019, adjuntant la documentació necessària.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
 • Certificat de discapacitat, en el seu cas.
 • Certificat de convivència dels padrins emès per l’Ajuntament, en el seu cas
 • Fotocòpia del DNI del membre de la unitat familiar en cas que doni error.
A més a més, pels casos de situacions que impliquin una deducció de renda familiar s’ha de presentar obligatòriament la documentació següent o no es tindrà en compte als efectes de la deducció:
 • Certificat del grau de discapacitat del sol·licitant i dels germans de l’alumne sol·licitant.
 • Còpia del document de família nombrosa.
 • Acreditació d’orfandat absoluta de l’alumne sol·licitant.
 • Acreditació de dos o més germans universitaris de l’alumne sol·licitant, menors de 25 anys, que estudien i resideixen fora del domicili familiar.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LES AJUDES DE REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA, DE REEDUCACIÓ DE LOGOPÈDIA I D’ALTES CAPACITATS.

Del servei d’orientació: Informe específic del servei d’orientació que detalli l’assistència educativa i les hores que es considerin necessàries, així com, les hores dedicades pel centre per aquesta finalitat, si és el cas, la durada previsible i les condicions que garanteixin la prestació.
Del centre o reeducador que presta el servei: Informació detallada del servei, nombre d’hores setmanals i especialista, així com el cost mensual. Declaració responsable de la persona que imparteix la reeducació pedagògica o del llenguatge de reunir els requisits de formació exigits a l’apartat 1 de l’article 6 del R:D: 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels centres privats d’educació infantil i d’educació primària.
Els titulats en psicologia que acreditin experiència professional en reeducació pedagògica o del llenguatge per alumnes amb NESE es consideraran assimilats als anteriors.

Per ser tingudes en compte aquestes deduccions, s’haurà d’acreditar que aquestes situacions estaven vigents a 31/12/2017.
Totes les ajudes d’aquesta convocatòria s’han de destinar al seu objectiu, en cas contrari, el centre ho ha de comunicar a la finalització del curs escolar 2018-2019, i des de la Unitat de Beques es sol·licitarà el reintegrament al beneficiaris de l’ajuda.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada