dimarts, 24 d’octubre del 2017

Presentació projecte Erasmus+

Hola!
La nostra escola va anar a Budapest del 5 al 10 d'octubre a presentar el nostre projecte Erasmus+ a la XXVII IATFL-Hungary Conference, juntament amb l'escola de Gal·les Saint Paul's Church in Wales.
Una gran experiència!!


divendres, 20 d’octubre del 2017

Bunyolada!!!

Avui, uns meravellosos papis ens han convidat a berenar de bunyols!
mmmmm Moltíssimes gràcies!!dilluns, 25 de setembre del 2017

Ajudes per a alumnes amb necessitat de suport educatiu 2017-18

Convocatòria d’ajudes per a l’alumnat
amb necessitat específica
de suport educatiu (2017-2018)

Benvolgudes famílies:

Vos informamde que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte convoca ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.
Es convoquen, per al curs 2017-2018, les següents ajudes:
a) Ajudes directes per a l’alumnat incloent a l’afectat per TDAH (trastorn per dèficit d’atenció  per hiperactivitat) que requeresqui per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
c) Ajudes per programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
Beneficiaris:
L’alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta podrà obtenir les ajudes o subsidis a què es refereixen els apartats a) i b) de l’article 1 quan reunesqui els següents requisits:
1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat o trastorn greu de conducta sempre que dita necessitat hagi estat acreditada per alguna de les següents vies:
– Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’Institut de Majors i de serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
– Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent.
– Certificat de discapacitat.
L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals podrà obtenir l’ajuda a què es refereix l’apartat c.
Les sol·licituds hauran d’emplenar-se telemàticament a la seu electrònica https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”, “Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (2017-2018)” .
Heu de presentar còpia d’aquest tràmit al centre educatiu de l’alumne amb els documents i signatures pertinents.
Presentació de sol·licituds i documentació annexa
El lloc de presentació d’aquestes sol·licituds són els centres educatius i el termini finalitzarà el 28 de setembre de 2017.

Documentació genèrica a aportar per a qualsevol ajuda sol·licitada:

 • Document d’identitat del sol·licitant (o NIE), si en disposa.
 • Documents d’identitat (o NIE), de la totalitat dels membres restants de la unitat familiar.
 • Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base dels Serveis Socials u òrgan corresponent de la comunitat autònoma (el signa el responsable a l’escola, si cal).
 • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’Administració educativa corresponent (el signa el responsable a l’escola, si cal).
 • Certificat de discapacitat.
 • Diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics, en els supòsits de trastorns greus de conducta.
 • Certificat de família nombrosa.
 • Certificat de convivència dels padrins.
 • Si escau, documentació acreditativa d’ingressos a l’estranger.
 • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.
 • En el cas de reeducació pedagògica o del llenguatge: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual. També declaració responsable de qui dóna el servei.
 • En el cas d’altes capacitats: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual
 • Pel cas de situacions que impliquin una deducció de renda:
 • Certificat de minusvalidesa dels germans del sol·licitant.
 • Acreditació d’orfandat del sol·licitant.
 • Acreditació de dos o més germans universitaris dels sol·licitant, menors de vint-i-cinc anys, que estudien i resideixen fora del domicili familiar.

dilluns, 5 de juny del 2017

Erasmus activity in Wales!

Hi everybody!
Pep, Noemi and I (Elsa) Went to Cardiff on an scheduled activity  in our Erasmus project.
We had the opportunity to share ideas and experiences with the Welsh school and we could participate in activities inside and outside the school.
We learnt  a lot of things during the whole week and we are now plenty of new ideas!


We went to visit Mr. Wilson in his class. The pupils made activities related to a story about a monkey!
We went to visit one Maths session. The pupils were counting apples with their fingers...

We visited a music session. There was a musician playing a lot of instruments and explaining interesting things about music.The 5th graders were presenting their favourites activities to their class mates. We learnt a lot of taekwondo and football.
Noemi made a music session with 2nd and 3rd grade. They danced and sang "En Joan Petit quan balla", they made rhythms and, finally, they played games.
Pep made a P.E session. They played "Cheia" and they had fun!
We shared information about Joan Miró with the 3rd graders. Students listened to a story and they made a drawing with some of the J. Miró figures.

We had a meeting with Maria (social assistant) to know some of their programmes where she deals with students with emotional issues.


 We assisted to the weekly Maths tests.The youngest pupils invited us to have some cakes!! Mmmm... yummy!