dilluns, 25 de setembre del 2017

Ajudes per a alumnes amb necessitat de suport educatiu 2017-18

Convocatòria d’ajudes per a l’alumnat
amb necessitat específica
de suport educatiu (2017-2018)

Benvolgudes famílies:

Vos informamde que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte convoca ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.
Es convoquen, per al curs 2017-2018, les següents ajudes:
a) Ajudes directes per a l’alumnat incloent a l’afectat per TDAH (trastorn per dèficit d’atenció  per hiperactivitat) que requeresqui per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
c) Ajudes per programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
Beneficiaris:
L’alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta podrà obtenir les ajudes o subsidis a què es refereixen els apartats a) i b) de l’article 1 quan reunesqui els següents requisits:
1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat o trastorn greu de conducta sempre que dita necessitat hagi estat acreditada per alguna de les següents vies:
– Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’Institut de Majors i de serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
– Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent.
– Certificat de discapacitat.
L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals podrà obtenir l’ajuda a què es refereix l’apartat c.
Les sol·licituds hauran d’emplenar-se telemàticament a la seu electrònica https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”, “Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (2017-2018)” .
Heu de presentar còpia d’aquest tràmit al centre educatiu de l’alumne amb els documents i signatures pertinents.
Presentació de sol·licituds i documentació annexa
El lloc de presentació d’aquestes sol·licituds són els centres educatius i el termini finalitzarà el 28 de setembre de 2017.

Documentació genèrica a aportar per a qualsevol ajuda sol·licitada:

 • Document d’identitat del sol·licitant (o NIE), si en disposa.
 • Documents d’identitat (o NIE), de la totalitat dels membres restants de la unitat familiar.
 • Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base dels Serveis Socials u òrgan corresponent de la comunitat autònoma (el signa el responsable a l’escola, si cal).
 • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’Administració educativa corresponent (el signa el responsable a l’escola, si cal).
 • Certificat de discapacitat.
 • Diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics, en els supòsits de trastorns greus de conducta.
 • Certificat de família nombrosa.
 • Certificat de convivència dels padrins.
 • Si escau, documentació acreditativa d’ingressos a l’estranger.
 • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.
 • En el cas de reeducació pedagògica o del llenguatge: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual. També declaració responsable de qui dóna el servei.
 • En el cas d’altes capacitats: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual
 • Pel cas de situacions que impliquin una deducció de renda:
 • Certificat de minusvalidesa dels germans del sol·licitant.
 • Acreditació d’orfandat del sol·licitant.
 • Acreditació de dos o més germans universitaris dels sol·licitant, menors de vint-i-cinc anys, que estudien i resideixen fora del domicili familiar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada